Nagrody, projekty, współpraca

Do zakresu działania Biura Inżyniera Miejskiego należą w szczególności następujące zadania wynikające z ustaw:

– z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

– z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej,

– z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowy odprowadzaniu ścieków:

1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocją rozwiązań zmniejszających zużycie energii na terenie Miasta, a w szczególności:

a) opracowywanie założeń do planu oraz planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

b) nadzorowanie realizacji polityki energetycznej na obszarze Miasta, określonej w założeniach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

c) monitorowanie danych dla oceny realizacji założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz dla oceny spójności planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych z założeniami zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

d) przygotowywanie lub opiniowanie rozwiązań do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

e) opiniowanie planów termomodernizacji i uciepłownienia obiektów gminnych,

f) gromadzenie danych o gospodarowaniu energią na terenie Miasta,

g) prowadzenie działalności informacyjnej w dziedzinie użytkowania energii i eksploatacji urządzeń energetycznych skierowanej do użytkowników obiektów komunalnych i mieszkańców gminy, w tym:

– doradztwo energetyczne dla zarządzających miejskimi jednostkami organizacyjnymi,

– kreowanie działań energooszczędnych w miejskich jednostkach organizacyjnych,

– propagowanie oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta, wdrażanie działań na rzecz zmniejszenia emisji CO2,

h) przygotowanie materiałów do opinii urbanistycznych w zakresie działania komórki,

i) współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w szczególności w zakresie realizacji programów ochrony środowiska i programów ochrony powietrza,

j) współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami propagującymi racjonalne użytkowanie i zarządzanie energią oraz udział w programach finansowych z funduszy europejskich związanych z zakresem działań komórki,

2) koordynowanie działań na terenie miasta związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną, ciepło sieciowe, i paliwa gazowe oraz z oświetleniem,

3) koordynowanie działań związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków na terenie miasta,

4) przygotowanie i realizacja programów poprawiających efektywność wykorzystania energii oraz wody i optymalizujących ich koszty,

5) realizacja działań umożliwiających korzystanie z wolnego rynku energii,

6) współpraca z przedsiębiorstwami zaopatrującymi miasto w media energetyczne i wodę w zakresie zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa energetycznego,

7) przedstawianie Prezydentowi Miasta analiz, ocen i wniosków związanych z zakresem swego działania oraz przedstawianie rocznego sprawozdania ze swojej działalności.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Częstochowy

(tekst ujednolicony – stan na dzień 30 marca 2017 r.)