W dniach od 31 sierpnia do 5 września bieżącego roku odbędzie się w Sztokholmie Światowy Tydzień Wody. Głównym organizatorem tego wydarzenia jest Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Wodny (SIWI).

W tych dniach Sztokholm stanie się areną spotkań reprezentantów świata nauki z przedstawicielami biznesu, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, a głównym ich tematem będzie oczywiście woda. Mottem tegorocznego spotkania będzie „Woda, ekosystemy i rozwój człowieka”. Podczas konferencji podejmowana będzie tematyka zarządzania zasobami wodnymi na różnych poziomach (lokalnym, regionalnym, krajowym i światowym), tak by ograniczone zasoby wodne nie stanowiły bariery w rozwoju społeczeństw – woda stanowi bowiem klucz do przyszłego rozwoju.

W celu promocji idei współpracy na rzecz ochrony jakościowej i ilościowej zasobów wody naszego regionu oraz z okazji obchodów jubileuszu 90-lecia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, spółka postanowiła umożliwić wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z problematyką związaną z procesami ujmowania i uzdatniania oraz ochrony wód podziemnych poprzez organizację tzw. „OTWARTYCH DRZWI”.

W dniach od 30 do 31 sierpnia bieżącego roku w godzinach od 11 do 18 oraz 1 września (w sobotę) w godzinach od 9 do 14 będzie można zwiedzać ujęcie wody WIERZCHOWISKO przy ul. Zielonej 9/21 w Kolonii Wierzchowisko. Przedsiębiorstwo umożliwi także udział w akcji osobom, które nie posiadają własnego środka transportu. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedsiębiorstwa – http://www.pwik.czest.pl/.

Ujęcie Wierzchowisko to najstarsze, funkcjonujące już od 1928 roku, ujęcie wody oraz jedno z czterech głównych ujęć eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo. W ujęciu tym została zastosowana technologia usuwania azotanów na drodze biologicznej denitryfikacji. Jest to jedyne ujęcie wody w Polsce, w którym zastosowano taką technologię uzdatniania wody.

Ponadto w siedzibie Przedsiębiorstwa ( w Biurze Obsługi Klienta), każdy zainteresowany będzie mógł, przy pomocy pracowników Przedsiębiorstwa, wziąć udział w badaniu ankietowym określającym tzw. indywidualny ślad wodny (ang. „Water Footprint”), który to ślad obejmuje swoim zakresem nie tylko bezpośrednie, ale także pośrednie zużycie wody. Określenie śladu wodnego udowodni każdemu ankietowanemu, iż korzystając z dóbr konsumpcyjnych oraz usług także zużywa wodę i to w bardzo dużych ilościach.

Źródło:   Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego


Notice: Undefined index: single-banner-category in /home/ksy/projekty/czestochowa/wp-content/themes/newsstand/single.php on line 111

Leave a Reply